Regulamin konkursu AW WIELKIE OTWARCIE jest Wojciech Stec - A&W

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Wojciech Stec - A&W, ul. Adama Mickiewicza 32 , 15-232 Białystok ,
NIP: 5423241759
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/AWsklep (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Organizator przeznacza na nagrodę w konkursie ruchomości o wartości nie większej niż 2000 złotych
(brutto), tj.: 3 koszulki , 3 kubki wybrane ze sklepu internetowego www.awsklep.pl
6. Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
4. Konkurs trwa od 21.04.2020 do 26.04.2020 do godziny: 12:00
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 27.04.2020 za pośrednictwem FanPage.
6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze
strony Facebook’a.


Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi pod postem konkursowym na pytanie: "Co chciałbyś mieć na swojej wymarzonej koszulce?"
2. W konkursie zostanie wybranch 5 zwycięzców.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najciekawsze komentarze które ich zdaniem jest najbardziej
kreatywny w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest:
1 miejsce : dowolna 1 koszulka i 1 kubek wybrane ze sklepu internetowego www.awsklep.pl
2 miejsce : dowolna 1 koszulka wybrana ze sklepu internetowego www.awsklep.pl
3 miejsce : dowolna 1 koszulka wybrana ze sklepu internetowego www.awsklep.pl
4 miejsce : dowolny 1 kubek wybrany ze sklepu internetowego www.awsklep.pl
5 miejsce : dowolny 1 kubek wybrany ze sklepu internetowego www.awsklep.pl

2. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy tj. A.Mickiewicza 32 , 15-232 Białystok lub może zostać
przesłana pocztą.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 08.05.2020 Po tym terminie nagroda
traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w
szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu
przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w
serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na
piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania
Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z
dopiskiem “Konkurs na facebooku” lub mailowo na aw.wojciech.stec@gmail.com
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są
podawane dobrowolnie, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na
portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych osobowych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie organizatora www.aw-nadruki.pl
5. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2020r. i obowiązuje do 27 kwietnia 2020 r.